Hospitalsspildevand truer folkesundheden

Med den nylige ibrugtagning af det nye supersygehus i Gødstrup, bliver rensning af hospitalsspildevand igen højaktuelt, da det er opført uden nogen som helst forrensning af spildevandet.

Udover mange lægemiddelstoffer og andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer indeholder hospitalsspildevand mindst 10x så mange multiresistente bakterier som almindeligt husholdningsspildevand, hvilket blandt andet en kortlægning fra Aarhus Universitetshospital i Skejby fra sidste år også bekræftede. Lægemiddelkortlægning Aarhus Kommune

Multiresistente bakterier anses bl.a. af WHO og OECD som en af de største trusler imod folkesundheden i fremtiden, og sundhedseksperter og politikere har gennem længere tid talt for, at der skal gøres noget på flere fronter.

Uden en plan vil multiresistente bakterier slå flere ihjel. Hvis ikke antibiotikaforbruget nedbringes, frygter sundhedsministeren, at banale sygdomme ikke kan kureres.” Uden en plan vil multiresistente bakterier slå flere ihjel (berlingske.dk) 2017

Desværre viser nyeste forskning på området fra DTU og Københavns Universitet, at der er optimale betingelser for udvikling og spredning af multiresistente bakterier på de kommunale renseanlæg.

»Vi kan nu vise, at der sker meget mere genoverførsel og til mange flere forskellige bakterier, end vi har troet, og at der udvikles antibiotikaresistens i vores rensningsanlæg« ”Resultaterne understreger vigtigheden af, at spildevandsrensningsanlæg fremadrettet kommer til at spille en rolle i forhold til at reducere spredningen af antibiotikaresistens.” Søren Sørensen. (Professor på Københavns Universitet ved Biologisk Institut). Ny forskning: Multiresistente bakterier spreder sig gennem spildevand | Information 2018

I Danmark har stort set ingen kommunale renseanlæg den renseteknologi installeret, der kan fjerne multiresistente bakterier og selv om de havde, vil det ikke forhindre de multiresistente bakterier fra hospitalerne i at spredes, når regnbetingede overløb fra kloaknettet og renseanlæggene sender urenset spildevand ud i vores vandmiljø. Ligesom det heller ikke vil yde nogen beskyttelse af dem, der arbejder med vores spildevandsinfrastruktur.

Derfor bør hospitalerne selvfølgelig sikre, at deres spildevand renses bedst muligt inden udledning til kloak eller vandløb, men pt. sker dette kun på Herlev Hospital.

Så hvis man ønsker at tage fat i problematikken om multiresistente bakterier og tage folkesundheden alvorligt – burde man så ikke starte med at sætte ind over for hospitalernes egne udledninger, der øger spredning af antibiotikaresistens?